پروژه ها پرینت

معرفی برخی از پروژه های انجام یافته

- سیستم تصفیه فاضلاب منطقه تجاری SADARAK شهر باکو با ظرفیت1200 متر مکعب در روز و یا 200 متر مکعب در ساعت.

- سیستم پیش تصفیه فاضلاب برای کارخانه کاغذسازی ARCO شهر باکو در کشور آذربایجان با ظرفیت 34 متر مکعب در ساعت.

- سیستم پیش تصفیه پساب  برای کارخانه های  کاغذسازی شرکتهای:
  فرزین نور،  پویا آیش مازند، زرین تک خوزستان، بهسازان صنعت خوی و چندین کارخانه دیگر هر کدام با ظرفیت 90 متر مکعب در ساعت.

- سیستم پیش تصفیه پساب برای کارخانه های  کاغذسازی شرکتهای:
 مقواسازی استرآباد، یاسمین گرمسار، کیارول تبریز، بهنقش ارومیه  و چندین کارخانه دیگر هر کدام با ظرفیت 60 متر مکعب در ساعت

سیستم پیش تصفیه پساب کارخانه کاغذسازی پویا آیش مازند

 

سیستم پیش تصفیه پساب کارخانه کاغذسازی آرکو باکو

 

سیستم پیش تصفیه پساب کارخانه کاغذسازی یاسمین گرمسار

 

سیستم پیش تصفیه کارخانه کاغذ فرزین نور